Informace

Provozovatelem webu je společnost  Duko s.r.o
Adresa : Rybná 716/24 Praha 1 110 00
IČ :48169978   DIČ : CZ48169978
Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace a kontakty

  • Stránského 39, 616 00 Brno
  • info@zamestnavaniozp.cz
  • 737 707 070

Zaměstnávání OZP

Informace a poradenství

Mnoho z nás má stále takovou představu, že lidé se zdravotním postižením nemohou pracovat. Že invalidní důchod a další sociální dávky mají sloužit k tomu, aby z nich zdravotně postižený člověk vyžil, a tedy není nutné ho zaměstnávat.
Skutečnost je jiná, lidé se zdravotním postižením mohou pracovat na pozicích, které jsou schopni zastat i se svým zdravotním omezením.
Kromě toho společnost zaměstnávající zdravotně znevýhodněné či postižené osoby na ně může čerpat od státu různé příspěvky, a tím ušetřit na mzdových i provozních nákladech.
Lidé se zdravotním postižením ve většině případech potřebují na odvedení své práce více času, ale jejich práce je kvalitní a více si svého pracovního uplatnění váží.

Česká republika již několik let trpí vysokou nezaměstnaností. Pro její snížení jsou potřeba pracovní nástroje a pobídky ze strany státu.
Proto byl vytvořen systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti.
Jedná se o tzv. aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž nástroje pobízejí podniky k vytváření nových, ale i zachování stávajících pracovních míst.

U osob se zdravotním postižením je míra nezaměstnanosti mnohem vyšší, než je běžný průměr v České republice.
V rámci zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je možné získat podporu na zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Společnostem a zájemcům o zřízení chráněné dílny nabízíme nejen vysvětlení jak čerpat finanční prostředky na zaměstnávání OZP,
ale také upozorníme na problémy spojené s danou problematikou.
Z vymezení platné legislativy zaměřující se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zřejmé, které prostředky pro tento účel může daná společnost čerpat a v jaké výši.
Při efektivním využití dotací na zaměstnávání OZP jsou mzdové náklady na hodinu práce od 5 Kč; navíc získáte příspěvek na Váš podnikatelský záměr.
V dnešní nejisté době se jedná o jednu z nejlepších možností, jak můžete ušetřit na mzdových nákladech Vašich zaměstnanců.

Jako zaměstnavatel máte právo v rámci svého pracoviště vytvořit tzv. chráněné pracovní místo (dále CHPM), které je určeno výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
CHPM je vytvořeno na základě písemné dohody s místně příslušným úřadem práce, který poskytuje příspěvek na jeho zřízení či vymezení.
Dohoda na vymezení takového místa se uzavírá na tři roky.
O finanční příspěvek si musí zaměstnavatel požádat před uzavřením pracovního poměru se zdravotně postiženou osobou.
V současné době mají úřady práce schválené rozpočty pro rok 2016 a je tedy ideální čas pro podání žádosti na zřízení či vymezení CHPM.
Podmínkou je, aby zájemce o toto pracovní místo byl v evidenci úřadu práce alespoň tři měsíce.
Nemusí tomu tak být v každém kraji, proto je potřeba si zjistit požadavky na příslušném úřadě práce.

Finanční příspěvek na zřízení a částečnou úhradu provozních nákladů CHPM
Příspěvek na zřízení CHPM je určený na předpokládané výdaje, které musí zaměstnavatel vynaložit na zřízení tohoto pracovního místa. 
Úřad práce může poskytnout příspěvek na osobu zdravotně znevýhodněnou a osobu zdravotně postiženou pobírající invalidní důchod v 1. a 2. stupni ve výši až osminásobku
(desetinásobku v případě zřizování deseti a více CHPM) průměrné mzdy v předchozím kalendářním roce za 1. až 3. čtvrtletí.
Na osobu těžce zdravotně postiženou pobírající invalidní důchod ve 3. stupni může úřad práce poskytnout příspěvek ve výši až dvanáctinásobku
(čtrnáctinásobku v případě zřizování deseti a více CHPM) průměrné mzdy v předchozím kalendářním roce za 1. až 3. čtvrtletí.
Praxe ovšem mluví o tom, že výše příspěvku na zřízení CHPM pro osoby zdravotně znevýhodněné a postižené pobírajícími invalidní důchod 1. a 2. stupně činí 40 000 Kč 80 000 Kč.
U osob s těžším zdravotním postižením pobírajícími invalidní důchod 3. stupně se výše tohoto příspěvku v praxi pohybuje okolo 80 000 Kč.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM je určený na zaplacení nájmu, nákladů spojených s povinnými revizemi, nákladů na pojištění objektu; nákladů na palivo, vodné, stočné, likvidaci odpadu; nákladů na dopravu zaměstnanců a dalších nákladů uvedených ve vyhlášce č. 518/2004 Sb..
Tento příspěvek je nenárokový a je poskytován v maximální výši 48 000 Kč ročně.
Při posuzování nároku na tento příspěvek se vychází z ekonomické situace subjektu a z jeho reálných provozních nákladů.

Plánujete-li vytvořit chráněné pracovní místo, v tom případě nás kontaktujte, jsme tu pro Vás.

Informace a kontakty

  • Stránského 39, 616 00 Brno
  • info@zamestnavaniozp.cz
  • +420 731 488 882
  • Facebook