Registrace

Náhradní plnění 2020

Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice důležité ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Toto ustanovení je dáno především přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením lze plnit několika způsoby:

– zaměstnáváním OZP v pracovním poměru;
– odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům;
– odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Jedná se o tzv. náhradní plnění, které ovšem musí být ve výši přesahující 2,8násobku odvodu do státního rozpočtu;
– odvodem do státního rozpočtu;
– nebo vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů.
Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením mohou nabízet tzv. náhradní plnění, tedy mají možnost poskytovat v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky na náhradní plnění; ovšem pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí v předcházejícím kalendářním roce. O poskytnutém náhradním plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci. Tento způsob náhradního plnění vede k větší poptávce po výrobcích nebo službách, které nabízejí společnosti zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Pokud ovšem společnost s více než 25ti zaměstnanci nezaměstnává osoby se zdravotním postižením ani neodebrala výrobky nebo služby od společnosti zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, je nucena za každou zdravotně postiženou osobu, kterou by měla zaměstnávat, odvést do státního rozpočtu zákonem určenou částku. Tato částka odpovídá 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž nutnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu musí zaměstnavatel zaplatit do 15. února následujícího roku prostřednictvím Úřadu práce. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, krajská pobočka Úřadu práce mu tento odvod vyměří. V případě nezaplacení bude následně vymáhán místně příslušným celním úřadem podle sídla zaměstnavatele.
Při plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to včetně náhradních způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen se do 15. února následujícího roku písemně ohlásit stav krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž uzemním obvodu je sídlo zaměstnavatele.

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které musí zaměstnavatel zaměstnávat

Počet zaměstnanců celkemPovinný podíl 4 % OZP Pokud nesplňuje zaměstnavatel povinný podíl, musí odvést do státního rozpočtu za rok 2019Případně musí odebrat náhradní plnění 2019 ve výši
                 25             1
                                                78 062,- Kč        218 575,- Kč
               100             4                                              312 248,- Kč        874 300,- Kč

Zdroj: zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vlastní propočty

V dnešní době je výpočet povinného odvodu do státního rozpočtu, případně výše náhradního plnění, které musíme mít, velice jednoduchý, a to zejména díky existenci internetových kalkulaček, které po dosazení počtu zaměstnanců vypočítají nutný odvod do státního rozpočtu, případně rozsah náhradního plnění. Využit můžete také náš kalkulátor náhradního plnění.

Již nyní je zcela aktuálním tématem problematika náhradního plnění za rok 2020. Společnost DUKO s.r.o. zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Naše chráněná dílna tak nabízí svým stálým partnerům, ale také subjektům, jejichž stálí partneři poskytující náhradní plnění již volnou kapacitu nemají, včasné uzavření smluv o spolupráci na náhradní plnění v roce 2020. Zajistěte si včas  náhradní plnění pro rok 2020, vyhnete se nepříjemným starostem. Pro přímý kontakt ve věci poskytnutí náhradního plnění 2020 od společnosti DUKO s.r.o. volejte +420 737 70 70 70 nebo pište na e-mail dusankolouch@duko.eu – pana Ing. Koloucha.

Provozovatelem webu je společnost  DUKO s.r.o.
Adresa: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1
IČ: 48169978   DIČ: CZ48169978
Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace a kontakty