Informace o minimální mzdě od 1. ledna2019

VládaČR přijala na svém jednání dne 20.listopadu 2018 nařízení vlády č.273/2018Sb., kterým došlo ke změně nařízení č.567/2006Sb. („ominimální mzdě“).
S účinností od 1.ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdyo1150Kč na 13350Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci vpracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č.567/2006Sb., ominimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů(úplné znění od1.ledna 2019-vizhttps://www.mpsv.cz/files/clanky/31799/NV_567_2006__UZ_-_1_1_19_.pdf).2.
Minimální mzda se vztahujena všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). 
Nerozlišuje se, jde-li opracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry.
Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.
Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance vorganizacích podnikatelské sféry, vnichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání omzdách.
V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší,než uvádí nařízení vlády ominimální mzdě.
V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy
V nepodnikatelské sféře (veřejnýchslužbách a správě) se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.3.
Výše hrubé minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40hodin činí 13350 Kč za měsícne bo 79,80Kčza hodinu.
Minimální mzda a délka pracovní doby
Výše minimální mzdy uvedená v nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin.
Podle§79 zákoníku práce však mohou mít zaměstnanci stanovenou i jinou týdenní pracovní dobu.
Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně.
Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně.
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat také kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době.
Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základní hodinové sazby podle vzorce:MMx= MMzkrát k k = 40 / xMM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu z = 40 hodin x = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin Výpočet:MM37,5= 79,80 krát k k = 40 / 37,5 = 1,0667 MM37,5= 79,80 krát 1,0667 = 85,12266zaokrouhleno na 85,10Kč
Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby
Týdenní pracovní doba vhodinách
Minimální mzda vKč/hod. (zaokrouhleno na 10 hal.)4079,8038,7582,4037,585,10
Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má s jednánu kratší pracovní dobu (§80 zákoníku práce) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době,se minimální mzda snižuje úměrně odpracované době.
Například zaměstnanci organizace se 40 hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou, jehož týdenní pracovní doba je sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální mzda ve výši 13350 Kč, ale pouze ve výši 6675Kč zaměsíc.
Doplatek do výše minimální mzdy
Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a tobez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí ipro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.
Do dosažené mzdy nebo platu rozhodného pro vznik nároku na doplatek do minimální mzdy se zahrnují všechna mzdová plnění, s výjimkou mzdy a platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná vsouvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost.
Kontrola odměňování minimální mzdou
Kontrolní činnost v dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců vykonává Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce podle místa výkonu pracovní činnosti na základě zákona č.251/2005Sb., oinspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (http://www.suip.cz/).

 
 

Informace a kontakty

Stránského 39, 616 00 Brno

zamestnavaniozp@info.cz

+420 731 488 882

Provozovatel

DUKO s.r.o. Rybná 716/24 Praha 1 110 00

IČ : 48169978

DIČ : CZ48169978

Scroll to Top